Forskning

Forskning inom jämställdhet, genus och mångfald

forskning

Mångkulturellt centrum Botkyrka

Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. Forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt.

  

IMER Malmö Högskola

Malmö högskola, IMER, är ett brett forskningsfält som handlar om internationella migrationsprocessers orsaker och effekter och migrationsrelaterade inkluderings- och exkluderingsprocesser i samhället.   

Finsk forskning om jämställdhet mellan könen

Sammanställning av länkar till forskning från Finland där man sedan 1970 arbetat med att förbättra jämställdheten mellan könen inom alla områden i samhället. 

Luleå Tekniska Universitet (LTU)

LTU, bedriver genusforskning, maskulinitetsforskning, kvinnoforskning och jämställdhetsforskning. 

Centre of Gender Excellence (GEXcel)

GEXcel is an international research centre for excellent gender research. The research centre is hosted by the inter-university Institute of Thematic Gender Studies of the universities of Linköping and Örebro, Sweden. The institute is a unique new unit for interdisciplinary gender research and education, creating a framework for close collaboration in between. 

Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS), Örebro Universitet

CFS är en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö där tretton seniorforskare (varav tre professorer och två docenter) och tio doktorander samverkar inom ramen för ett forskningsprogram, "Könsrelationernas politik och historia". Forskningsmiljön har sin kärna och kontinuitet i ämnet genusvetenskap.

Centrum för genusforskning, Uppsala Universitet

Centrum för genusvetenskap överbryggar, genom konkreta och riktade insatser, organisatoriska och vetenskapsteoretiska gränser, Uppsala Universitet.

Tema Genus, Linköpings universitet

Tema Genus är en tvärvetenskaplig enhet vid Institutionen för tema, Linköpings universitet. På tema Genus bedrivs forskning och forskarutbildning och sedan 2009 erbjuder tema Genus också grundutbildning i genusvetenskap. Forskning, forskarutbildning och forskarkurser inom tema Genus sätter fokus på betydelsen av genus i kultur, samhälle, ekonomi, teknologi och vetenskap med utgångspunkt i disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. 

Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings Universitet

Forum för genusvetenskap och jämställdhet har bland annat fått i uppdrag att arrangera en jämställdhetsutbildning med intersektionellt perspektiv för statligt anställda, Linköpings Universitet.  

Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet.

Centrum för genusstudier ligger under institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier vid Stockholms Universitet och bedriver utbildning i genusvetenskap i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, Stockholms universitet.