Länkar

Länkar till organisationer m.m.

lankar

Allt är möjligt

Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt bildades 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Vi diskuterade hur medierna påverkar oss och hur vi kan påverka dem. När vi började agera utåt upptäckte vi att fler tyckte som vi, både här i Sverige men också internationellt.

Allt är Möjligt är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. På webbplatsen hittar du nyttiga länkar till andra organisationer och instanser som arbetar med ett mediekritiskt förhållningssätt.
Se http://www.alltarmojligt.se/

Barn i regnbågsfamiljer

Barn i regnbågsfamiljer - Ett interaktivt utbildningsmaterial för förskolan. I samarbete med Vardagens Dramatik, BRIS, Nacka kommun, Lärarförbundet, Kommunal och Skolverket driver RFSL Arvsfondsprojektet Barn i regnbågsfamiljer. Projektets syfte är att ge förskolepersonal verktyg för att kunna hantera frågor kring hbt och barn i regnbågsfamiljer. För mer information om projektet besök hemsidan www.rfsl.se/regnbagsfamiljer.

Branschorganisationen Genusföretagarna.

Sveriges branschorganisation för företagare inom jämlikhet, jämställdhet och mångfald. www.genusforetagarna.se

Brytpunkt

Initiativet Brytpunkt är ett svar på regeringens upprop i sin deklaration oktober 2002: ”Dessa två samhällsproblem – de höga sjuktalen och de många invandrarnas utanförskap – är denna mandatperiods allt annat överskuggande arbetsuppgifter: Ansvaret är gemensamt. Medverkan kommer att behövas från alla aktörer”. Brytpunkt vill genom en unik form av direktdemokrati – Brytpunktskonferensen – komma åt och få bort oönskat utanförskapet i det svenska samhället, framför allt i arbetslivet. I en Brytpunktskonferens möts människor från många olika sammanhang och med många olika utgångspunkter – med svensk och utländsk bakgrund, kvinnor och män, handikappade och fullt arbetsföra, arbetslösa, anställda och chefer, beslutsfattare, handläggare och arbetssökande, politiker, företagare och volontärer, etc. Hemsida: www.bryt.se

Centrum mot rasism

Centrum mot rasism är en ideell paraplyorganisation som arbetar mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi. http://www.centrummotrasism.nu/

Databasen Jämda, jämställdhetsdatabasen

I databasen får man tips på litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet och ska vara en hjälp för jämställdhetsarbetare, praktiker och konsulter inom organisationer och myndigheter, forskare och studenter som söker information och översikter om jämställdhetsforskning, jämställdhetsforskare och tillämpad genusforskning.
I Jämda finner man hänvisningar till eller länkar till statliga utredningar, doktorsavhandlingar, rapporter, lagar, handböcker m.m. i fulltext. http://jamda.ub.gu.se/handle/1/1

DISI - Diversity in Swedish Industry

Ett banbrytande mångfaldsprojekt med syfte att stärka konkurrenskraften i svensk industri genom att öka mångfalden i företagen. Målet är att skapa förutsättningar för att ta tillvara många olika perspektiv och erfarenheter hos medarbetarna. I projektet deltar Volvo Personvagnar AB Inköp och fem av deras leverantörer - Autoliv Sverige AB, Finnveden AB, Nolato Lövepac AB, Plastal Group AB, Semcon Sweden AB - samt Fordons Komponent Gruppen, CEMPI (Centrum för mångfaldsstudier och praktisk integration), SIF samt Leo-gruppen vid Göteborgs Universitet. Projektet leds av IVF Industriforskning och utveckling AB. Läs mer om projektet på http://extra.ivf.se/disi

Diskriminerings-ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
http://www.do.se/

ESF - Europeiska Socialfonden

Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007-2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa män och kvinnor att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Visionen är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla. På hemsida och de olika regionala sidorna hittar du information om aktuella projekt, se www.esf.se

EUKN, European Urban Knowledge Network

Sverige var medlem i EUKN, European Urban Knowledge Network 2008 - 2010. I samband med inträdet utsågs Mångkulturellt centrum till nationellt kontor. Arbetet genomfördes i samråd med dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Här kan du hitta information om urban utveckling i Europa och övriga världen; goda exempel, policydokument, praktik, forskning, nätverk med mera. Du kan orientera dig i forskarnas och praktikernas senaste arbete inom respektive verksamhetsområden. Mångkulturellt centrum är nationellt kontor i Sverige. http://www.eukn.se/

FAIR - framtidsanpassad inkluderande rekrytering

FAIR – vill skapa en modell för rättvis och kompetensbaserad rekrytering som säkerställer ett inkluderande förhållningssätt samt en strukturerad process.

FAIR – FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering - är ett Equalprojekt inom Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet. Projekttiden var maj 2005 – dec 2007. På http://www.equalfair.se/ finns bla den metodbok för FAIR rekrytering som togs fram inom projektet.

Forskningsrådet för arbetsliv och vetenskap

Här finner man undersökningar och rapporter om hälsa, genusfrågor jämställdhet mm. http://www.fas.se/

Fritt fram

Fritt Fram är ett samarbete där arbetsgivare, fack och intresseorganisationer arbetar för att skapa ett arbetsklimat där det är fritt fram att vara öppen med sin sexuella läggning. Fritt fram erbjuder utbildning, forskning och har bla tagit fram ett utbildningsmaterial om sexuell läggning i arbetslivet. Det består av en video, cd-rom, bok och hemsida. Se www.frittfram.se

Frizonen SIMONE

Frizonen SIMONE är en förening för tjejer och transpersoner 13-30 år. www.motesplatssimone.se

Funkaportalen

Funktionshindrade, anhöriga, handläggare, kompisar, assistenter, lärare – det finns massor av människor som kommer i kontakt med frågor om funktionshinder i sin vardag och som efterlyser mer, samlad och begriplig information. Ansvaret för hjälpmedel, försäkringar, bidrag osv är utspritt på ett mycket stort antal myndigheter och organisationer. Därför behövs Funkaportalen; här är funktionshinderfrågan alltid i fokus och riskerar inte att drunkna i informationsbruset. Läs mer på www.funkaportalen.se/

För mångfald. Mot diskriminering.

EU-kommissionen har lanserat en kampanj med mottot "För mångfald. Mot diskriminering." - för att öka kunskaperna om diskriminering och informera om nya EU-bestämmelser mot diskriminering som kommer att träda i kraft under år 2003. http://www.stop-discrimination.info/

Genderforce

2004 tog Försvarsmakten initiativ till att starta projektet Genderforce. Det avslutades formellt vid årsskiftet 2007/2008, men fortsätter i dag som ett utvecklingssamarbete mellan Försvarsmakten och de övriga medverkande organisationerna. Syftet: Att förbättra Sveriges militära och civila internationella insatser ur ett genusperspektiv. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/Verksamhet/Internationellt_arbete/Genderforce/

genDr.se - en jämställd forskarutbildning

genDr.se är en del av En jämställd forskarutbildning, ett projekt som drivs av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Projektet syftar till att inspirera och utbilda doktorandernas företrädare inom studentkårer och fackföreningar för att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten.

För mer information gå in på http://www.old.sfs.se/sv/taxonomy/term/154

Genusbalans.se - med jämställdhet i fokus.

På genusbalans.se kan du ta del av intervjuer med bl.a. jämställdhetsexperter och riksdagsledamöter, läsa krönikor, få tips om tips om övningar, filmer, diskussionfrågor och mycket mer. Genusbalans.se syftar till att skapa diskussion, eftertanke och debatt.

http://www.genusbalans.se/

Handisam

En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Vår verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Läs mer på www.handisam.se