Länkar

Länkar till organisationer m.m.

lankar

hejajobbet.se

Öppna dörrarna till arbetslivet för Mohammed och Erina med hjälp av IT! Interaktiv utbildning på nätet framtagen av 5 i 12-rörelsen och e-lärande företaget Framehouse. Materialet är uppbyggt som en flexibel personalutbildning kring 6 olika teman på en virtuell arbetsplats.
http://www.hejajobbet.se/

Hjärnkoll

(H)järnkoll Pratar vi mer öppet om psykisk ohälsa får vi en större förståelse och acceptans. I förlängningen får vi ett friskare samhälle. Det är vad vi menar med temat för kampanjen Hjärnkoll - ”För ett psykiskt friskare Sverige”. Kunskapsspridning och förändring av våra negativa attityder och beteenden är en viktig insats för att människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska kunna återhämta sig eller hitta fungerande livsstrategier. I kampanjen vill vi slå hål på fördomar om psykisk ohälsa och öppna upp för samtal. Att inte må bra psykiskt ska bli lika accepterat som att säga att man har ont i benet.

Regeringen har tagit initiativet till satsningen bakom Hjärnkoll. Kampanjen Hjärnkoll drivs av myndigheten Handisam i nära samarbete med Nationall Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Satsningen kommer att pågå till och med 2014. Se www.hjarnkoll.se/

HomO:s KommunWebb

En interaktiv handbok om sexuell läggning för kommunanställda
http://www.homo.se/o.o.i.s/3913

Immi

Portal om migration, flyktingskap och rasism
http://www.immi.se/

Include - nätverk för breddad rekrytering inom högskolesektorn

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Se www.include.nu

Integration i arbetslivet

Huvudsyftet med sidan är att göra "scener ur ett arbetsliv" tillgängligt för alla. Filmen består av åtta olika scener och olika situationer, meningen med filmen är att motverka och förebygga etniska trakasserier på arbetsplatserna. http://www.integrationiarbetslivet.se/

Internationella Företagarföreningen i Sverige, ifs

Internationella Företagarföreningen i Sverige, ifs, är en ideell förening som har till syfte att främja invandrarföretagandet i Sverige.
http://www.ifs.a.se/

jamstall.nu

Jämställdhetsportal med mängder av information om jämställdhetsintegrering.
http://www.jamstall.nu/

JÄMI - Jämställdhetsintegrering i Staten

Resurs för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget omfattar följande uppgifter: vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering, skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering, informera om jämställdhetsintegrering, och skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering. Se på http://www.jamiprogram.se

Jämställdhet för hållbar tillväxt

Projektet Jämställdhet för hållbar tillväxt är en studie av jämställdhet och förändringsarbete inom tio regionala innovationssystem. Projektet genomförs i samverkan mellan Avdelningen för genus och innovation vid Luleå tekniska universitet, en referensgrupp, VINNOVA och de regionala innovationssystem som tilldelats medel från VINNOVA.

http://www.ltu.se/arb/equalgrowth

Machofabriken

Machofabriken, är ett utbildningsmaterial som är utformat för att skapa debatt i klassen. I materialet ingår bland annat 17 korta filmer och interaktiva övningar. De frågor som bl.a. diskuteras är ; Vad är det att vara kille idag? Vilka föreställningar om manlighet förväntas man leva upp till? Hur påverkas unga tjejer? Hur kommer det sig att vårt samhälle är så präglat av denna manlighet och viktigast av allt: går det att förändra? Det går att ta del av materialet och läsa mer på www.machofabriken.se

Mediakompass

Bakom Mediekompass står TU (Tidningsutgivarna) och dess medlemmar, Sveriges dagstidningar. Mediekompass hette tidigare Tidningen i Skolan. Verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963. Mediakompass tar bland annat upp bilder i media och stereotyper, se http://www.mediekompass.se

Metodmaterial BRYT!

Interaktiva övningar som synliggör och ifrågasätter normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Istället för att fokusera de som bryter mot normerna synas alltså de maktstrukturer som gör att något ses som normalt och något annat som avvikande. Materialet tar också upp flera maktordningar samtidigt. Övningarna visar på ett enkelt sätt hur föreställningar om män och kvinnor hänger ihop med heterosexualitet, och hur homofobi hänger ihop med rasism. Materialet är fritt att använda och finns tillgängligt på http://www.rfslungdom.se/bryt 

Migrationsinfo.se - fakta om invandring

Migrationsinfo.se är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Syftet med webbplatsen är att samla information om invandring och integration och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på de myter som ibland hörs i debatten. Informationen berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

http://www.migrationsinfo.se/

MINE

MINE är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE bistår såväl privata som offentliga verksamheter med praktiska råd och vägledning vid mångfaldsledning och rekrytering av bredare personalgrupper.

Med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling. Detta är något som många företag är medvetna om. Hur man i praktiken utvecklar en integrerad organisation är däremot inte alltid lika enkelt. Därför finns MINE.

Mentorprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier är några av de tjänster vi erbjuder. Tyngdpunkten lägger vi på lönsamhetsperspektivet och vad du som arbetsgivare har att vinna på mångfald.Se MINEs styrelseordförande Anders Forkman berätta om föreningen: http://mine.se/sv/om-mine/

För mer information kontakta: Maher Akob 0709 631870 Hemsida: http://www.mine.se/

Mångfaldsprojekt i Östergötland

Mångfaldsprojekt i Östergötland - samtliga projekt som redovisas är resultatet av samverkan mellan olika parter, som statliga och kommunala myndigheter, Efs-rådet och företag i Östergötland. De projekt du hittar här handlar om att: Ta tillvara invandrad kompetens Utveckla olika modeller för undervisning i svenska, kopplat direkt till företag samt yrkesutbildning Utveckla och höja mångfaldsperspektivet hos olika myndigheter och företag i regionen Syftet med denna hemsida är att lyfta fram goda exempel när det gäller mångfaldsarbete i Östergötland, och för att skapa tillväxt i regionen. Faiz Jaber, samordnare i mångfaldsfrågor, Linköpings kommun, är initiativtagare till denna hemsida. Se http://www.kummin.com

Nationella nätverket för mångfald i kommuner

Nationella Nätverket för Mångfald och mänskliga rättigheter är ett nätverk av tjänstemän som, i sitt arbete, har som uppdrag att på olika sätt bidra till ökad mångfald och/eller arbeta mot diskriminering. Idag ingår ett 30 tal kommuner/organisationer i nätverket. Se http://www.nnm.nu/

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning har på regeringens uppdrag att förbättra villkoren för genusforskning, synliggöra svensk genusforskning och underlätta svensk genusforskningens internationalisering http://www.genus.gu.se/

Nätverket Framtidsskapet Uppsala län

2001 bildades Framtidsskapet, ett nätverk av företag och organisationer i Uppsala län som verkar för ett mer mångfaldigt arbetsliv. Mer information om Framtidsskapet hittar du på http://www.uppsala.se/mangfald