Länkar

Länkar till organisationer m.m.

lankar

Nätverket För Hörselskadade

En mötesplats för hörselskadade där de kan diskutera allt från Internet, hörselskador, tinnitus, vardagssituationer, HRF, attityder, problem och mycket annat. Läs mer här http://www.resurs.folkbildning.net/resurser/amnen/funktionsnedsattning/horselskadade/nfh-natverket-for-horselskadade/

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet arbetar för mångfald i arbetslivet och mot diskriminering av olika grupper. Arbetet sker inom ramen för EU-programmet Equal, i ett utvecklingspartnerskap mellan: Equalpartners HB, Försäkringskasseförbundet, Handikappsförbundens samarbetsorgan, Riksidrottsförbundet, Skandia och Statstjänstemannaförbundet. Vi vill öka intresset och kunskapen om mekanismerna bakom utestängning, men också om nya vägar till arbetslivet. Med hjälp av trycksaker, konferenser och samarbete med mediehögskolor försöker vi samla erfarenheter och sprida goda exempel på mångfald. På vår hemsida samlar vi idéer, nyheter och speglar debatten. Mediernas eget mångfaldsarbete tas också upp. http://www.paraplyprojektet.se/

Projektbanken ESF

Aktuella projekt som finansieras med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Många projekt har inriktning på mångfalds- och jämställdhetsarbete se projektbanken http://www.esf.se/sv/Projektbank/Sok-projekt/

Regeringens sida om jämställdhetsintegrering

Sverige har tillsammans med Finland, Litauen och Portugal genomfört ett projekt med syfte att bidra till fortsatt utveckling av strategier för att införa jämställdhetsintegrering på regeringskanslinivå i EU. Via projektet har kunskaper om jämställdhetsintegrering samlats in, analyserats och spridits. Se hemsidan: http://www.regeringen.se/sb/d/3267/a/61275

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
SIFFEK - Sveriges Internationella Företagarförening

SIFFEK - Sveriges Internationella Företagarförening Ekonomisk Förening är ett nätverk för företagare och entreprenörer med internationell erfarenhet eller som har en internationell approach på sina affärer. Våra medlemmar besitter kraftfulla kompetenser och agerar inom internationella nätverk vilket vi anser är en fantastisk resurs för svensk handel. Se http://www.siffek.se/

 

SKL - Jämställdhet

SKL, Sveriges kommuner och Landsting, stöder medlemmarnas arbete med jämställdhet inom politik, arbetsliv och verksamhet. SKL erbjuder expertkunskap, intressebevakning, stöd och särskilda åtgärder inom sakfrågor som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och kvinnofridsfrågor. På hemsidan finns omfattande material om nationellt och internationellt arbete med jämställdhet inom kommuner och landsting  http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet

Svensk Jämställdhetskompetens

Svensk Jämställdhetskompetens - den nationella kvalitetsmärkningen för företag och konsulter som arbetar med jämställdhet och genus. Svensk jämställdhetskompetens består endast av kvalificerade företag/konsulter som har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av arbete med jämställdhet. Företagen/Konsulterna har genomgått en ansökningsprocess med granskning av referenser och uppfyllelse av Regionalt ResursCentra. Se www.svenskjamstalldhetskompetens.se

Sveriges Resurser

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration. Här får seriösa
debattörer ge sina svar på Sveriges viktigaste fråga. Partiledare och
kommunpolitiker, forskare och religiösa representanter, näringsliv och
personer som arbetar konkret med integrationsfrågor – alla ger här sin
syn på saken. Du som läsare är inbjuden i debatten. Vi drivs av övertygelsen om att Sverige har mängder av outnyttjade resurser som väntar på att frigöras. En seriös debatt är ett viktigt steg på vägen dit. Läs mer på sverigesresurser.se/

Tema Asyl

Syftet med den nationella temagruppen Asyl är att på nationell nivå och som en sammanhållen resurs förstärka arbetet med erfarenhetsspridning och system- och policypåverkan. Den nationella temagruppen analyserar, följer upp och utvärderar projekterfarenheter och resultat från Equal och Europeiska flyktingfonden. Gruppen initierar och bidrar också med relevant forskning och utvecklingsverksamhet. 
http://www.temaasyl.se/

Tema Likabehandling

Tema Likabehandling ska göra kunskapen från tusentals projekt, främst inom den Europeiska socialfonden, användbara för andra. Projekten fokuserar på att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet – oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. http://www.temalikabehandling.se

Testa dina omedvetna attityder

Testa dina omdevetna attityder, genomför IAT - Implicit association test - på svenska.

Det är väl känt att människor inte alltid säger vad de tycker eller tänker och man kan misstänka att människor inte alltid är medvetna om alla sina tankar och föreställningar. Att förstå sådana fenomen är viktigt för psykologin som vetenskap.

Den här webbplatsen erbjuder en metod som demonstrerar skillnaden mellan medvetet och omedvetet mer övertygande än vad som varit möjligt med tidigare metoder. Denna nya metod kallas Implicita associationstestet (Implicit Association Test) och förkortas IAT. Denna webbplats innehåller dessutom information relaterad till testet.

Se https://implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

The Lundian

En internationell nättidning med artiklar som rör rasism och etnisk diskriminering. Artiklarna går att ladda ner kostnadsfritt från deras hemsida.
http://www.thelundian.com/

Tillgänglighetsdatabasen Alingsås kommun

I Alingsås kommun pågår ett projekt som går ut på att beskriva hur tillgängliga lokalerna och allmänna platser är för människor med olika typer av funktionsnedsättning. Arbetet pågår och är ännu inte helt färdigt. http://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/handikapp-funktionsnedsattning/fakta-om-hur-tillgangliga-alingsas-lokaler-ar

Ubuntu Toolbox

http://www.ubuntutoolbox.com/
en digital kunskapsbank om
bl.a. mångfaldsfrågor.

Under ytan - om att förstå och förändra normer och värderingar i skolan

Målet med projektet är att lyfta upp frågan om sexuell läggning och homofobi i en yrkeskultur som hittills visat återhållsamhet med att arbeta praktiskt kring denna diskrimineringsgrund. Ett annat syfte är att åstadkomma stadigvarande attitydförändringar. Då det idag är socialt önskvärt och politiskt korrekt att acceptera homo- och bisexualitet är den öppna diskrimineringen av homo- och bisexuella lärare sällsynt. Likväl är skolan en arbetsmiljö som ligger efter många andra när det gäller möjligheten för dem som finns i skolmiljön att på ett naturligt sätt kunna förhålla sig till sin homo- eller bisexualitet. Genom att på ett tydligt sätt lyfta fram frågan om sexuell läggning i skolans systematiska arbetsmiljöarbete sänds signalen ut att man tillmäter denna diskrimineringsgrund lika stor betydelse som andra. Det finns flera målgrupper för arbetet. De viktigaste är yrkesverksamma lärare, skolledare, lärarstudenter, lärarutbildare, politiker i utbildningsnämnderna, tjänstemän inom skolförvaltningen och elever. Projektet ingår i EU:s Equal-program. Följande partners ingår för närvarande i projektet: Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning (HomO), Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges skolledarförbund, Linköpings Universitet, Institutionen för Tematisk utbildning och forskning, Linköpings Universitet, Norrköpings lärarprogram, Södertälje kommun, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Sveriges Förenade Gaystudenter (SFG), Lärarhögskolan i Stockholm, Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL Ungdom) Följande pilotkommuner ingår i projektet: Bollnäs, Göteborg, Jokkmokk, Malmö, Söderhamn och Södertälje. Projektet pågick mellan 1 november 2004 och 31 maj 2007. Det går fortfarande att beställa material m.m., se hemsidan www.ytan.se .

uppsatser.se

Examensuppsatser från svenska universitet och högskolor.
http://www.uppsatser.se/

Vi+dom=oss

Vi + Dom = Oss är ett ESF-finansierat projekt som drivs av föreningen MINE. Projektet tar begreppet mångfald in i ett bredare sammanhang där varje människas unika egenskaper lyfts fram och på så vis mångdubblar den mångfald som verkligen är eftersträvansvärd. Vilka är vi och dom när vi pratar mångfald och varför är det inte bara ett enda stort OSS?

Arbetsplatskultur är projektets huvudområde och utgår från att detta är själva kärnan i hur en arbetsplats fungerar och utvecklas. Dagliga möten, samtal och rutiner på arbetsplatsen påverkar samtliga individer på ett eller annat sätt. Läs mer om projektet här.

VINNOVA

VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Myndighetens ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling. De finansierar bland annat den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och samhälle behöver. Sök i projektbanken efter projekt om jämställdhet, genus, mångfald http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/

Växthuset DO

DO har lanserat en metod för att kartlägga och upptäcka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Växthuset är en enkel metod för att kartlägga förekomsten av diskriminering och trakasserier, eller risk för diskriminering, på arbetsplatser. Metoden är gruppbaserad och kan verka som en ögonöppnare eller ett första steg i ett förändringsarbete. Se www.do.se/vaxthuset