Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur/svenskt: D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Däldehög A-S, Andersson S, Amundsdotter E, Svensson M, Franzén C
Genusmedvetet ledarskap : resan från ickefråga till tillväxtfråga

Liber, Malmö, 2012. 

DO
Upplevelser av diskriminering – en sammanfattande rapport samt analys baserat på en kvalitativ undersökning av upplevd diskriminering. DO, Stockholm, 2010.
DO
Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg. DO, 2009.
DO
Handbok för aktiva åtgärder i arbetslivet – för lika rättigheter och möjligheter.DO U 2007:11, Stockholm, 2007.
Demker, Marie Malmström, Cecilia
Ingenmansland?Svensk immigrationspolitiki utrikespolitisk belysningStudentlitteratur, Lund 1999, 176 s. ISBN 91-44-01110-5Immigrationspolitiken betecknas som ett ingenmansland mellan inrikes- och utrikespolitik. Författarnas tes är att Sveriges inter
DeMarinis, V.
Tvärkulturell vård i livets slutskede:att möta äldre personer med invandrarbakgrund.Studentlitteratur,Lund, 1998
Delegationen för jämställdhet i högskolan
Utvärdering av kvantitativa rekryteringsmål för högskolan. Promemoria 2009-10-14, Utbildningsdepartementet,Stockholm, 2009.
de los Reyes, Paulina
Mångfald och och diffrentiering - diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt. "Förlag": SALTSA, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2001
De los Reyes, P., Kamali, M. (reds.) "Bortom vi och dom - teoretiska
"Bortom vi och dom - teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering",SOU 2005:41, Stockholm, 2005
de los Reyes, P., Mulinari, D.
Intersektionalitet - kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Liber, Malmö, 2005.