Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Chefsrekrytering i Malmö stad (Arbetskraftsförsörjning, rekryteringoch karriärutveckling)Rapport om chefsrekrytering till Malmö stad.Författarna menar att urvaletbland de sökande till chefstjänster görsefter tre kriterier:utbildning, arbetslivserfar

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Utrikes födda anställdai Landsting och regioner 2005

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Utrikesfödda anställdai kommuner 2005Två rapporter som kan laddas nerfrån Sveriges kommunersoch landstings hemsida somvisar hur många utrikesföddasom arbetar i kommuner och landsting,var de arbetar samt trender.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Sibbmark, K.,Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försöki Göteborgs stad.Rapport 2007:15,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Jämställdhet på arbetsmarknadenoch i arbetslivet,2009. Skrift om regeringensstrategi.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

En jämställd arbetsmarknad- strategi för jämställdhet ocharbetsmarknad och i näringslivet.Regeringens strategi för attmotverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivetoch främja jämställda villkor.Skr. 2008/2009:198

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Tusentals små beslut- Om kvinnliga och manligaakademikers karriärmöjligheter.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Könsstruktur perutbildning och yrke 1990–2030.I denna temarapport presenterasresultaten från en studieöver könsstrukturen perutbildning och yrkeperioden 1990-2030.SCB, Temarapport 2010:1

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg.Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg är DO:s handledningför hur man gör en lönekartläggning,analys och handlingsplan för jämställda löner.DO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Olika kön - olika lön:löneskillnader mellan kvinnor och mäni 76 akademikeryrken.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.