Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Könsstruktur perutbildning och yrke 1990–2030.I denna temarapport presenterasresultaten från en studieöver könsstrukturen perutbildning och yrkeperioden 1990-2030.SCB, Temarapport 2010:1

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

På tal om kvinnor och män– lathund om jämställdhet 2012. SCB, 2012.

Ladda ner dokumenten från SCB:s webbsida i PDF-format HÄR.

Olika kön - olika lön:löneskillnader mellan kvinnor och mäni 76 akademikeryrken.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg.Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg är DO:s handledningför hur man gör en lönekartläggning,analys och handlingsplan för jämställda löner.DO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Arbetsmarknad och Integration,En rapport som belyser skillnaderoch likheter mellan inrikesoch utrikes föddapå den svenska arbetsmarknaden.Rapporten har tagitsfram av Statistiska Centralbyrånpå uppdrag av Saco ochSvenskt Näringsliv.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Wiklund, Åsa,Personalchefers tankarom funktionshinder och rekrytering,C-uppsats, psykologiska institutionen,Stockholms universitet 2007.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 152 kB stor.

Eriksson, R., Nordström Skans, O., Anna Sjögren, A., Åslund, O.,Ungdomars och invandradesinträde på arbetsmarknaden 1985-2003. Rapport 2007:18,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Sibbmark, K.,Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försöki Göteborgs stad.Rapport 2007:15,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Utrikesfödda anställdai kommuner 2005Två rapporter som kan laddas nerfrån Sveriges kommunersoch landstings hemsida somvisar hur många utrikesföddasom arbetar i kommuner och landsting,var de arbetar samt trender.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.

Utrikes födda anställdai Landsting och regioner 2005

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.