Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Sibbmark, K.,Avidentifierade jobbansökningar – erfarenheter från ett försöki Göteborgs stad.Rapport 2007:15,Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,Uppsala, 2007.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Wiklund, Åsa,Personalchefers tankarom funktionshinder och rekrytering,C-uppsats, psykologiska institutionen,Stockholms universitet 2007.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 152 kB stor.

Arbetsmarknad och Integration,En rapport som belyser skillnaderoch likheter mellan inrikesoch utrikes föddapå den svenska arbetsmarknaden.Rapporten har tagitsfram av Statistiska Centralbyrånpå uppdrag av Saco ochSvenskt Näringsliv.

Ladda ner rapporten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Staten leder jämt- fler kvinnor till ledande befattning.En skrift om hur 12 myndigheterhar organiserat sina förändringsarbetenoch strategier för fortsatt chefs- och expertförsörjningsarbete

Ladda ner skriften från webbsidan i PDF-format HÄR.

Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg.Jämställdhetsanalys av löner- steg för steg är DO:s handledningför hur man gör en lönekartläggning,analys och handlingsplan för jämställda löner.DO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Olika kön - olika lön:löneskillnader mellan kvinnor och mäni 76 akademikeryrken.SACO, 2009.

Ladda ner dokumenten från webbsidan i PDF-format HÄR.

Danielsson, R., Begovic, V.,Jag bryter inte när jag tänker. Internationella yrkesmänniskorom sin väg till arbete i Sverige.Eskilstuna kommun,Eskilstuna, 2007.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 323 kB stor.