Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Fickfakta 2010 - statistik om integration, Regeringskansliet, 2011.

Statistiken i boken har samlats in från flera håll så som Statistiska Centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, Migrationsverket med flera. Tabeller och diagram är uppdelade efter utrikes och inrikes födda eller efter svensk och utländsk bakgrund. De är även könsuppdelade där det har varit möjligt.

Skr 2009/10:234 Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen

Jämställdhetspolitiken - Särskilda Jämställdhetssatsningen - är en omfattande satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhäsllsområden. I denna skrivelse lämnas en redovisning av hur dessa medel har använts, vilka åtgärder som genomförts samt en bedömnng av hittills uppnådda resultat. REdovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen Skr. 2009/10:234 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Redovisning-av-den-sarskilda-j_GX03234/?text=true

 

Avhandling om populärmusik och ”ta plats”.

Avhandling om populärmusik och ”ta plats” (22 februari, 2011) av Cecilia Björck, pekarpå risker med ett alltför ensidigt och oreflekterat hyllande av att svenska tjejer ”tar plats”i bemärkelsen synas och höras i de traditionellt mansdominerade domänerna. Författarenpekar i avhandlingen bl.a. på att tjejer som ska förkroppsliga ”att ta plats” lätt hamnar inya positioner som objekt när de framställs som symboler för gränsöverskridande och jämställdhet. http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24290

Lilla genushäftet - om genus och skolans jämställdhetsmål 2.0

Lilla genushäftet 2.0 är en uppdaterad, omarbetad och utökad version av Lilla genushäftet - om genus och skolans jämställdhetsmål. Denna nya version tar bland annat upp "doing gender", heteronormativitet och intersektionalitet. Se http://lnu.se/polopoly_fs/1.42661!Lilla%20genush%C3%A4ftet%202.0%20pdf.pdf

 

Handboken i mediekritik

Handboken i mediekritik. Handlar om genus och medier på skolor med syfte att väcka funderingar kring de världsbilder som förmedlas via medierna och hur det påverkar oss, vuxna och barn. Här finns övningar i denna pedagogiska handledning till Allt är Möjligt, en handbok i mediekritik. http://www.alltarmojligt.se/images/aam/publikationer/lararhandledning.pdf

 

Genomförande av mänskliga rättigheter — Ansvar och möjligheter för kommuner och regioner.

Genomförande av mänskliga rättigheter — Ansvar och möjligheter för kommuner och regioner. Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på nationellnivå. Men det är på lokal och regional nivå som många av rättigheterna garanteras och tillhandahålls. I denna rapport från Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE) visar den svenske rapportören Lars O Molin vilka rättigheter det handlar om och att rättigheterna inte bara är ett ansvar. De innebär också möjligheter för kommuner, landsting och regioner att stärka dialogen med medborgarna och demokratin. http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39812_1.pdf

Bjärvall, Katarina:Vad betyder mångfald på svenska?Rapport från en konferensoch ett forskarsamtal.Arbetsrapport 1 i skriftserienMångfald i arbetslivet,Rådet för arbetslivsforskning mfl.Stockholm 2000

Läs eller ladda ner via länken nedan.
i PDF-format.
Filen är 295 kB stor.

Blott Sverige svenska krusbär harFörfattaren:Noomi Carlsson

Ladda ner Uppsatsen i doc-format. Filen är 128 kB stor.
Ladda ner Uppsatsen i Zip-format.
Filen är 39 kB stor.

Mångfald angår oss alla,Helena Aram m. fl. C-uppsats, Uppsala Universitet 2002

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 235 kB stor.

Jämställd integrationeller integrerad jämställdhet?Minnesanteckningar från tre seminarier anordnade av Länstyrelsernai Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 144 kB stor.