Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Hälsa, Arbete och Kön– kompendium,Sveriges Kommuner och Landsting

Rapporten finns på webbsidan HÄR.

Molin, Gunilla, D-uppsats,Kvinnors ledarskap i bildUppsatsen har studerat mediebilden av kvinnliga företagsledare speciellt i affärstidningen Dagens Industri

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 2 253 kB stor.

Att styra jämställt.Kartläggning av myndigheternas jämställdhetsarbete 2007-2009.En kartläggning om regeringens styrningav myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete.Nationella sekretariatet förgenusforskning, program Jämi,rapport 1/09.

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Att spränga normer – om målstyrningsprocesserför jämställdhetsintegrering.Hur målstyrningsprocesser fungerarnär formella krav påjämställdhetsintegrering på mikronivåställs från makronivå.Eva Wittbom,

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Jämställdhetsarbete - en utmaning för kommuneroch landsting.Forskning och kunskap vunnenur praktiskt jämställdhetsarbete,utmaningar och framgångsfaktorerför förändringsarbete som leder tillhållbar jämställdhet, 2009.

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslagi statsbudgeten 1980-2012.Program Jämi,Jämställdhetsintegrering i staten, vid Nationella sekretariatetför genusforskning,Göteborgs universitet.JÄMI rapport 2010

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Translating a managementconcept: diversity managementin Denmark,Annette Risberg, Anne-Marie Soderberg.Academic article published in the journal Gender in Management:An International Journal;Volume: 23; Issue: 6; 2008

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten.

Arbetsgivarverket har sammanställt intervjuer med ett antal generaldirektörerkring kring statens strategi Inkluderande synsätt "Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten." Ladda ner rapporten här.

 

Handbok i jämställdhet, Räddningsverket Att arbeta med ett genusperspektiv i internationella insatser innebär att anpassa arbetet efter de lokala förutsättningar som råder så att insatsen når så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Denna handbok riktar sig till projektledare eller insatspersonal i Räddningsverkets internationella insatser. I handboken får du konkreta och kortfattade råd som är direkt användbara i det praktiska arbetet vid planering, genomförande, rapportering och utvärdering av en insats.

Ladda ner dokumentationen i PDF-format HÄR.

Vinna -Vinna – projektet,en dokumentationav Linköpings kommunsföreläsningsserie för deltagarei Vinna – Vinna under 2007.

Ladda ner dokumentationen i PDF-format HÄR. Filen är 4 848 kB stor.