Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Mycket snack och lite verkstad? Jämställdhetspolitikens genomslagi statsbudgeten 1980-2012.Program Jämi,Jämställdhetsintegrering i staten, vid Nationella sekretariatetför genusforskning,Göteborgs universitet.JÄMI rapport 2010

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Translating a managementconcept: diversity managementin Denmark,Annette Risberg, Anne-Marie Soderberg.Academic article published in the journal Gender in Management:An International Journal;Volume: 23; Issue: 6; 2008

Dokumenten kan laddas ner
från webbsidan HÄR.

Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten.

Arbetsgivarverket har sammanställt intervjuer med ett antal generaldirektörerkring kring statens strategi Inkluderande synsätt "Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten." Ladda ner rapporten här.

 

Handbok i jämställdhet, Räddningsverket Att arbeta med ett genusperspektiv i internationella insatser innebär att anpassa arbetet efter de lokala förutsättningar som råder så att insatsen når så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Denna handbok riktar sig till projektledare eller insatspersonal i Räddningsverkets internationella insatser. I handboken får du konkreta och kortfattade råd som är direkt användbara i det praktiska arbetet vid planering, genomförande, rapportering och utvärdering av en insats.

Ladda ner dokumentationen i PDF-format HÄR.

Vinna -Vinna – projektet,en dokumentationav Linköpings kommunsföreläsningsserie för deltagarei Vinna – Vinna under 2007.

Ladda ner dokumentationen i PDF-format HÄR. Filen är 4 848 kB stor.

Molin, Gunilla, D-uppsats,Kvinnors ledarskap i bildUppsatsen har studerat mediebilden av kvinnliga företagsledare speciellt i affärstidningen Dagens Industri

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 2 253 kB stor.

Hälsa, Arbete och Kön– kompendium,Sveriges Kommuner och Landsting

Rapporten finns på webbsidan HÄR.

Verket för förvaltningsutveckling, Verva, ansvarade för ett regionalt utvecklingsprojekt om mångfaldoch antidiskriminering2006 - 2008

Projektets slutrapport samt erfarenheter finns väldokumenterade och går att ladda ner från webbsidan HÄR.

Rodriguez, Mauricio,Om variationer i policys- En studie om kommunalamångfaldspolicys i Göteborg, Lundoch Norrtälje kommun,D-uppsats,Statsvetenskapliga institutionen,Göteborgs universitet 2007.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR. Filen är 301 kB stor.

Larsson, Ida,Paradoxernas paradis– eller ”vi tror på mångfald”– en granskning av nyckeltalsamt övrig informationrörande jämställdheti årsredovisningar,magisteruppsats vidGöteborgs universitet, 2007

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR. Filen är 361kB stor.