Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Tillgänglighet för alla- Alingsås kommun

Här finner ni en folder med några praktiska exempel på hur man kan tillgänglianpassa miljöer, Alingsås kommun. http://www.alingsas.se/sites/default/files/tillganglighet_folder_2010.pdf

Trygghet ur jämställdhetsperspektiv-Jämställdhet för samhällsbyggare

Jämställdhet för samhällsbyggare, syftet med materialet är att skapa en medvetenhet hos samhällsbyggare kring trygghet ur jämställdhetsperspektiv i fysisk planering och utförande samt att denna medvetenhet ska leda till handling i riktning mot ett mer tryggt och jämställt samhälle. Utgångspunkten för detta material har därför varit att det ska innehålla enkla och konkreta verktyg. http://www.alingsas.se/sites/default/files/trygghet_ur_jamstalldhetsperspektiv.pdf

Rosa pengar - en köpkraftsanalys av homosexuella i Sverige

Rosa pengar – en köpkraftsanalys av homosexuella i Sverige av nationalekonomerna Fredrik Bergström, VD i Handelns Utredningsinstitut (HUI ), och Fredrik Erixon, chefekonom i Timbro. Detta är det första försöket någonsin i Sverige att beskriva homosexuellas köpkraft. Ladda ner rapporten HÄR.

 

En rapport av Emma Meurling som fick 2004 års stipendium av The PAUSE Scholarship Foundation. Rapporten bygger på intervjuer med fyra stora brittiska företag och deras strategiska mångfaldsarbete ur ett affärsmässigt perspektiv.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 141 kB stor.

Att inte diskriminera En artikel skriven av Eva Löfgren från tidskriften Invandrare & Minoriteter nr 5-6 2005 om diskriminering och rekrytering. Artikeln menar att avidentifiering av ansökningshandlingar aldrig kan vara en långsiktig strategi utan pekar på hur arbetsgivare långsiktigt kan kvalitetssäkra sin rekryteringsprocess så att arbetssökande inte diskrimineras.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 513 kB stor.

Dokumentation av mångfaldskonferens i Örebro Projektet Mångfald ger tillväxt som pågår i Örebro kommun har gjort en omfattande dokumentation av en deras stora mångfaldskonferens 21 september 2005. Dokumentationen innehåller ett stort antal föreläsningar och workshops. Projektledare är Marianne Holmberg, tfn 019-314030.

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 3 660 kB stor.

Johansson, M., "Vikten av olikheter eller vikten av en rättivs behandling? En studie om mångfald och jämställdhet inom Region Skåne." C-uppsats Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2006.

Ladda ner uppsatsen i PDF-format HÄR.
Filen är 324 kB stor.

Mångfald ger tillväxt – Dokumentation av ett projekt initierat av Örebro kommun och som drivits i samverkan med näringsliv och organisationer 2005 – 2007. www.mangfaldgertillvaxt.se

Ladda ner rapporten i PDF-format HÄR.
Filen är 1 935 kB stor.

(O)jämställdhet i hälsa och vård – ett genusmedicinskt perspektiv, Sveriges Kommuner och Landsting 

Rapporten finns på webbsidan HÄR.

Jämställdhet på egna villkor: erfarenheter från jämställdhetsprojekt av Sveriges nationella minoriteter. I skriften har vi samlat erfarenheter från ett tiotal jämställdhetsprojekt för och av nationella minoriteter. Wahl, E, Ungdomstyrelsen, 2010.

Ladda ner dokumentet i PDF-format från webbsidan HÄR.