Ladda ner

Rapporter och artiklar att ladda ner

laddaner

Makthandboken.I maktboken tas upp hur maidentifierar fällorna, ochundviker eller undanröjer dempå vägen mot en ökad ochrättvis makt för kvinnor.

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Kvinnor, män och jämställdheti läromedel i samhällskunskap:Hur representeras kvinnor och mäni våra läromedel i samhällskunskap? Delegationen för jämställdheti skolan. SOU 2010:33

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Kvinnor, män och jämställdheti läromedel i historia.En granskning av vilken bildav kvinnor och män fårdagens skolelever genomsina historieböcker. Delegationen för jämställdhet i skolan,SOU 2010:10

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Resolution 1325 om kvinnor,fred och säkerhet:Uppmanar medlemsstaternaatt se till att kvinnor i ökadutsträckning deltar på allabeslutsnivåer i nationella,regionala ochinternationella institutioner.

Ladda ner dokumenten i PDF-format från webbsidan.

Fägerlind, G. (red.)Kompetens förmångfaldens arbetsliv– sammanfattningar av15 utvecklingsprojektArbetsrapport 7 i skriftserienMångfald i arbetslivet,FAS, Vinnova, ESF-rådet m.fl.Stockholm, 2001

Läs eller ladda ner rapporten
i PDF-format.
Filen är 510 kB stor.