Litteratur

Referenser till svensk och utländsk litteratur, propositioner och utredningar

litteratur

SOU 2004:43,Stockholm, 2004.Red. Löfström, Å.
Den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Prop 2004/05:22
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning.
SOU 2005:66,Stockholm, 2005.Red. Åström, G.
Makt att forma samhälletoch sitt eget liv – jämställdhetspolitikenmot nya mål.
SOU 2005:56,Stockholm, 2005.Lappalainen, P.,
Det blågula glashuset- strukturell diskriminering i Sverige
SOU 2006:60Stockholm, Fritzes, 2006.Red. Neergaard, A.
På tröskeln till lönearbete: Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund.
SOU 2006:59Stockholm, Fritzes, 2006.Red. de los Reyes, P.
Arbetslivets(o)synliga murar.
SOU 2006:79,Stockholm, 2006.Red. Kamali, M.
Integrationens svarta bok. Slutbetänkande avUtredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.
SOU 2007:15,Stockholm 2007.
Jämställd medborgarservice– goda råd om jämställdhetsintegrering.En idébok för cheferoch strateger.
SOU 2007:15,Stockholm 2007.
Jämstöds praktika– metodbok för jämställdhetsintegrering.
Skr. 2008/09:198,Stockholm, Fritzes, 2008.
En jämställd arbetsmarknad– regeringens strategiför jämställdhet på arbetsmarknadenoch i näringslivet.